Website Banner
โครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน
สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน”
โดยร่วมกับ
ฝ่ายกิจกรรมสาธารณะ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
จังหวัดทหารบกสกลนคร
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
มูลนิธิปิยะมิตร
บริษัทสยามแว็กซี่แสตนดาร์ด จำกัด บริษัทอาทิตย์พลาสติกโปรดักส์ จำกัด         ประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณะ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าพร้อมคณะ เข้าพบแม่ทัพภาคที่ ๒ พลโทชาญชัย  ภู่ทอง เพื่อประสานงานตามโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน”
        ประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณะ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดินประมาณการสร้าง 50 หลัง จำนวน 5ล้านบาท


ประธานมูลนิธิปิยะมิตร มอบเงินตามโครงการ สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและยา เพื่อพัฒนาชุมชนและกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลค่า 1ล้านบาท
รูปภาพเจ้าของบ้าน
ประวัติเจ้าของบ้าน
ชื่อ/สกุล                  นางสังวร  แสนหูม
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ๑๓๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร                      
          อาชีพ                      รับจ้างทั่วไป
         
สำรวจบ้านก่อนที่จะสร้างและซ่อมแซมตามโครงการฯ
         
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
         
พิธีส่งมอบบ้านให้แก่ครอบครัว นางนางสังวร  แสนหูม พร้อมทั้งมอบของใช้จำเป็นในครัวเรือน
                     กองทัพภาคที่ 2
ร่วมกับ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ภาค 3
มูลนิธิปิยะมิตร

จัดโครงการพัฒนา
สร้างและซ่อมแซมบ้านประชาชน
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 พัฒนาชุมชนและโรงเรียน
ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 50 หลังคาเรือน
รวมมูลค่า 5,000,000 บาท
 
         
________________________________________________________________

                           
โครงการให้ความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต
นายโต กันทะรส จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 56 
 
     
________________________________________________________________

                                         
มอบอุปกรณ์รถพยาบาลกู้ชีพ
ให้มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)
จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 
 
  

           
Current Pageid = 1