Website Banner
โครงการมูลนิธิปิยะมิตรในปี 2557
วันที่  โครงการ  สถานที่  งบประมาณ  ของบริจาค
10 ม.ค. 57    โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุน
เป็นขวัญวันเด็ก
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา กทม.  3,716  อุปกรณ์กีฬา
10 ม.ค. 57  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุน
เป็นขวัญวันเด็ก
 ศูนย์เยาวชนอัมพวา กทม. 3,716  อุปกรณ์กีฬา
11 ม.ค. 57 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุน
เป็นขวัญวันเด็ก 
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  5,724 อุปกรณกีฬา
17 ม.ค. 57 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนค่ากิจกรรรม   โรงเรียนบ้านแม่คะเมย,
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก และโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จ.เพชรบุรี
49,770  อุปกรณ์กีฬา และเงินสด
18 ม.ค. 57 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนค่ากิจกรรม  ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กทม.  6,142   อุปกรณ์กีฬา
20 ม.ค. 57 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนค่ากิจกรรม โรงเรียนบ้านหุบกะพง  และ
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี 
47,700  อุปกรณ์กีฬาและเงินสด
22 ม.ค. 57  โครงการให้ความอนุเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในการรักษา
และค่าอุปกรณ์การล้างไต
ผู้ป่วยโรคไต 
นาย โต กันทะรส จ.เชียงราย  5,530  อุปกรณ์
การแพทย์และเงินสด
17 ก.พ. 57 โครงการซ่อมแท่นรองเปล
รถพยาบาล 
มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)
แม่สาย จ.เชียงราย 
 3,327 เงินสด
28 ก.พ. 57   โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนวัดโพธิ์เอน จ.สิงห์บุรี   12,574 อุปกรณ์กีฬา
 5 มี.ค. 57  โครงการมอบอุปกรณ์ทำแผล น้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องวัดความดัน และเครื่องชั่งน้ำหนัก นาย โต กันทะรส จ.เชียงราย  7,572  เงินสด
เครื่องชั่งและเครื่องวัดความดัน
21 มี.ค. 57  โครงการมอบยา
เพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร  39,336   ยา
23 มี.ค. 57  โครงการมอบอุปกรณ์กีฬา นม ขนม
และโต๊ะนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
24,141  อุปกรณ์กีฬา เงินสด และ
โต๊ะนักเรียน

Current Pageid = 8